Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Rejestracja sprzętu pływającego


lodz.gif

 

c.png

 

Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym:

 

Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.

Rejestrację sprzętu, prowadzi starosta.

Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego ozna czenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.

 wedkarstwo108.gif

 

Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

 

Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

 

Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:

 

 • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,

   

 • służącego do amatorskiego połowu ryb.

 

Rejestr sprzętu pływającego zawiera:

 

 • kolejny numer w rejestrze,

 • datę wpisu do rejestru,

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i adres posiadacza sprzętu,

 • nadany dla sprzętu pływającego numer rejestracyjny,

 • dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj i długość,

 wedkarstwo83.gif

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o żegludze śródlądowej ( Dz. U. z 2013 r.,poz. 1458 ze zm. ), statek polski podlega obowiązkowi wpisu do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej z zastrzeżeniem:

Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela.

Przepisu powyższego nie stosuje się do statku używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW. Sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy.


Wykładnia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Zeglugi Śródlądowej w sprawie stanu prawnego dotyczącego rejestracji łodzi motorowych i rejestracji sprzętu do połowu ryb.   <<< kliknij >>>


Rejestr prowadzi dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, z zastrzeżeniem poniżej.

Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji prowadzi właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). Obecnie jest to Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku.


Więcej informacji na temat rejestracji łodzi motorowych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. <<< kliknij >>>


 Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej "uprawianiem turystyki wodnej", wymaga:

 • posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa;

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej.

 

Przepisy powyższy dotyczą statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej:

 • o napędzie żaglowym (jachtów żaglowych), które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny;

 • o napędzie mechanicznym (jachtów motorowych), w tym także skuterów wodnych, łodzi pneumatycznych i poduszkowców;

 • o napędzie innym niż żaglowy lub mechaniczny.

   

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

 

Przewodnik dla żeglarzy  <<< kliknij >>>

 

Więcej informacji na temat dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego <<< kliknij >>>